Stichting Quest for wisdom foundation

Quest for wisdom foundation

Doel

Stichting Quest for wisdom foundation heeft het stimuleren van interculturele levenskunst als doel.
De stichting wil bijdragen aan een cultuur van openheid voor culturele diversiteit (inter-esse) door middel van het aanboren van de eigen en gezamenlijke historische interculturele wortels en wijsheidstradities.

Wegen

  1. Het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van intercultureel educatief materiaal voor het Wijsheidsweb.
  2. Het ontwikkelen van spel- en dialoogvormen voor interculturele levenskunst.
    Deze weg steunt nu vooral op drie pijlers: Mens, ken je zelf; Wat is de kwestie?-Wat is de questie! en de game Quest for wisdom.
  3. Het organiseren van Masterclasses en Ontmoetingsdagen waarin de stichting maatschappelijke vraagstukken centraal stelt. Interculturele levenskunst zal worden bezien vanuit de samenhang tussen patronen en thema’s van existentiële, sociaal-culturele en (geo-)politieke aard.
Voor het realiseren van haar doelstellingen ondersteunt de Stichting de ontwikkeling van spel- en dialoogvormen, die de ontmoetingsdagen en de masterclasses rond thema’s van interculturele levenskunst helpt vormgeven.

Weg 2 Het ontwikkelen van spel- en dialoogvormen voor interculturele levenskunst

Deze weg steunt nu vooral op drie pijlers: Mens, ken je zelf; Wat is de kwestie?-Wat is de questie! en de game Quest for wisdom.
De Stichting ziet het realiseren van een Ontmoetingshuis voor het uitdragen van intercultureel educatief materiaal als uitdagend perspectief.

Drie pijlers van spel- en dialoogvormen

Sinds 2006 zijn drie pijlers spel- en dialoogvormen ontworpen en in de praktijk ontwikkeld:

  1. Het filosofisch-mythische bordspel Mens, ken je zelf, bedoeld voor ontwikkeling van filosofische levenskunst.
  2. De dialoogtafel Wat is de kwestie?-Wat is de questie!, bedoeld voor het ont-dekken van filosofische– en levensvragen (questies) achter kwesties.
  3. De digitale spelvorm, de game Quest for wisdom, met het Rad van interculturele levenskunst, bedoeld voor het ontdekken en verrijken van de persoonlijke levensstijl en ten behoeve van gemeenschapsvorming.

Pijler 1 Mens, ken je zelf, het filosofisch-mythische bordspel

Mens, ken je zelf, het speelbord

Mens, ken je zelf is een filosofisch-mythische spelconcept waarmee de vragen, wensen, problemen van deelnemers verrijkt worden met inzichten, symboliek en verhalen vol levenskunst in een dialoog rond de speeltafel.

Mens, ken je zelf met het speelbord met zes kringen — zes spelronden voor het vinden van een eigen weg naar levensgeluk — is geschikt om in een klein gezelschap onder begeleiding van een spelbegeleider een levenskunstige reis te maken.
Je stapt als deelnemer het landschap van levensgeluk op het speelbord binnen vanuit een persoonlijke of professionele vraag en je krijgt symboliek, filosofische en mythische wegwijzers, die je helpen je oriëntatie in leven en loopbaan te vinden of te herijken.

De zes spelvormen — kinderen van Mens, ken je zelf

Mens, ken je zelf is thematisch uitgewerkt in zes spelvormen.

In deze ‘kinderen’ van Mens, ken je zelf worden deelnemers uitgenodigd de eigen (professionele of persoonlijke) vraag met het oog op een specifiek levenskunstig thema op de weg naar geluk te verkennen.

In de spelvormen worden de volgende levensthema’s aangesneden: tragiek als deel van het volle levensgeluk, het ont-maskeren van de vreemde ander, het onderzoeken van het goede leven en compassie als kompas, het volgen van een held(in) als inspirerend rolmodel, het volgen van een droomwens, het ontwikkelen van de levensvisie en het stemmen van het innerlijk kompas.

Pijler 2 Wat is de kwestie?-Wat is de questie!, de ont-dekkende dialoogtafel

Wat is de questie, de dialoogtafel

Met de ont-dekkende dialoogvormen Wat is de kwestie?–Wat is de questie! gaan deelnemers onder leiding van een dialoogbegeleider grote en kleine kwesties in een aantal speelse dialoogronden onderzoeken. Doel is een (individueel of gemeenschappelijk) filosofisch of levensthema in de persoonlijke vragen van deelnemers te ont-dekken.

Wat is de kwestie?–Wat is de questie! — de dialoogtafel — is geschikt in een klein gezelschap een persoonlijke en/of gemeenschappelijke kwestie op creatieve en onderzoekende wijze te verkennen. De dialoog is erop gericht om van een ‘kwestie’ — waar iedereen een mening over heeft — een ‘questie’ te maken: een uitnodigende (filosofische of levens)vraag over de kwestie waarmee ieder zich op eigen wijze verbindt en die richting geeft aan de onderzoekende dialoog.

De zes dialoogvormen — kinderen van Wat is de kwestie?-Wat is de questie!

Wat is de kwestie?–Wat is de questie! — de dialoogtafel met symboliek in vier kringen — vier spelronden van buiten naar binnen, naar de kern van de kwestie — is uitgewerkt in zes dialoogvormen.

In deze ‘kinderen’ van Wat is de kwestie?-Wat is de questie? worden deelnemers uitgenodigd om in een klein gezelschap de betekenis van een kwestie in verschillende richtingen te verkennen.

In de dialoogvormen worden de volgende levensthema’s aangesneden: de kunst van het vragen stellen, de kunst van ontmoeten in het labyrint van het leven, het verstaan van tekens op de levensreis, het verstaan van beelden als taal van de ziel, de bespiegeling van de eigen morele ontwikkeling in een morele dialoog.

Pijler 3 De game Quest for wisdom, de digitale spelvorm met het Rad van interculturele levenskunst

game Quest for wisdom

De game Quest for wisdom, de digitale spelvorm, laat deelnemers het Rad van interculturele levenskunst raadplegen om je levensstijl te ontdekken en filosofische levenskunst persoonlijk en als groep, familie of team verder te ontwikkelen.

Het Rad van interculturele levenskunst met interculturele visies, praktijken en symbolen, rituelen en verhalen — waarop de game Quest for wisdom, is gebaseerd — draait rond zeven vragen over je persoonlijke geluksbeleving, je levenshouding, je levensmotto, je levensweg tot het stil staat bij één van de zestien vormen van levenskunst met een verhaal of mythe uit één van de vier windstreken of uit een ontmoeting tussen culturen en historische tijdperken.

De game Quest for wisdom (met link naar gfw) is op internet individueel te raadplegen. De eigen keuzes bij de zeven stappen en het bij je persoonlijke levensstijl passende en gekozen symbool uit de (inter-)culturele mythe of het verhaal kan op aanvraag per mail worden toegestuurd.
De betekenis van deze oogst uit de game kan worden verhelderd in dialoog met een spelbegeleider.

Onder begeleiding van een aan de stichting verbonden spelbegeleider kan de game Quest for wisdom — ook in combinatie met een andere spel- en dialoogvorm — door middel van interculturele visies en praktijken en met transculturele vormen van levenskunst dienstbaar zijn aan een groep met een gedeeld thema of een gemeenschappelijk doel (zoals een team, vereniging, familie, …).

Verdere plannen met de game Quest for wisdom

De verdere ontwikkeling van de digitale game Quest for wisdom zal bestaan uit een vertaling van de game in het Engels en een uitbreiding van functionaliteit. Daarmee kan deze digitale spelvorm ook als instrument worden gebruikt voor het uitdragen van interculturele levenskunst. Het zal activiteiten en praktijken van interculturele levenskunst ondersteunen — in combinatie met andere vormen van spel en dialoog.